Aktuelno Bor Društvo Ekonomija Некатегоризовано

Šta Sosa sanja, a šta se RTB-u dešava

ANALIZA OSTVARENIH REZULTATA PROIZVODNJE U RTB BOR
U 2009.GOD.

Na konferenciji za štampu VD Generalnog direktora RTB Bor održanoj 25.12. 2009. god. objavljeno je da je RTB Bor u 2009. god. proizveo 21.000 t bakra iz sopstvenih sirovina, 452 kg. zlata, 2610 kg. srebra i 12 kg. platine.

Na osnovu tako prijavljenih rezultata RTB Bor i njegov VD Direktora je primio Plaketu privredne komore Srbije „za proizvodne i razvojne rezultate u 2009. god.“.

Samo nedelju dana kasnije, 03. 01. 2010. god. objavljeno je da je RTB Bor u 2009. god. napravio gubitak u poslovanju od 37 miliona USD, a na konferenciji za štampu predsednika UO RTB Bor Ivana Grbina 28.03.2010. god. da prijavljeni, očekivani iznos gubitaka u poslovanju iznosi 45 miliona USD.

Ti podaci su jednostavno nespojivi i u kontradikciji su sa ekonomskom logikom. Zašto?

Na konferenciji za štampu 28. novembra 2008. god. Mira Antić je izjavila da su prosečno ostvareni troškovi proizvodnje po toni katodnog bakra u toj godini izneli 8.120 USD/t. Ako se to pomnoži sa ukupno proizvedenim bakrom u toj godini u iznosu od 17.725 t, onda se dobije ukupan nivo troškova proizvodnje u RTB Bor u 2008. god. u iznosu od 143.927.000 USD, odnosno 11.993.917 USD/mes., približno 12.000.000 USD/mes. Računajući sa tim nivoom troškova i u 2009, (realno je znatno viši) i ako se od te cifre odbije gubitak koji je „priznat“, dobiće se godišnji prihod RTB Bor od:

144.000.000 USD – 45.000.000 USD = 99.000.000 USD

Ako se od tog prihoda odbije prihod od prijavljene proizvodnje zlata i srebra u iznosu od blizu 14.000.000 USD, onda prihod od bakra iznosi:

99.000.000 – 14.000.000 = 85.000.000 USD

Ako se zna da je prosečna cena katodnog bakra na tržištu u 2009. god. iznosila 4.960 USD/t, onda se može dobiti orijentaciona količina proizvedenog katodnog bakra u RTB Bor u 2009. god. u količini od:

85.000.000 USD : 4.960 USD/t = 17.137 t

Gornja cifra može biti veća ili manja do 5 % (od 16.280 do 17.994 t), ali ne može biti 21.000 t, koliko je prijavio Blagoje Spaskovski! Ona je za 3.006 t do 4.720 t katodnog bakra niža od prijavljenih 21.000 t bakra iz sopstvenih sirovina i, takođe, za 588 t niža od zvanično prijavljene proizvodnje u 2008. god (17.725 t).

U tom slučaju troškovi proizvodnje po toni katode iznose:

144.000.000 USD : 17.137 t = 8.403 USD/t

Što je za 3,5 % više nego u 2008. god (8.120 USD/t po izjavi Mire Antić na konferenciji za štampu 28. novembra 2008. god.).

Ukupan prihod od plemenitih metala iznosi

14.000.000 USD: 17.137 t = 817 USD/t

Ukupan prihod od bakra i plemenitih metala iznosi

4.960 USD/t + 817 USD/t = 5.777 USD/t

U tom slučaju gubitak po toni katode iznosi

8.403 USD/t – 5.777 USD/t = 2.626 USD/t

Ukupni gubitak za 2009. god:

17.137 t x 2.626 USD/t = 45.001.762 USD

Gornja cifra je ista sa nivoom prijavljenih gubitaka poslovanja RTB Bor u 2009. god., što je Ivan Grbin i saopštio na konferenciji za štampu 28. marta ove godine.

Međutim, realni troškovi poslovanja su znatno viši od prijavljenih. Postoje troškovi koji su realno ostrvareni, ali nisu plaćeni, kao što je potrošnja električne energije, porezi i doprinosi, deo ostvarenih usluga i sl. Takođe zbog značajnog povećanja obima raskrivke operativni troškovi proizvodnje su na višem nivou nego 2008. god. Procena je da su realni troškovi za 1,2 miliona USD/mes. viši, odnosno da je realni gubitak za oko 14. miliona USD viši od prijavljenog, tj. na nivou od oko 59.000.000 USD. To je znatno više, za oko trećinu, nego što je prijavljeno. god. To će se, konačno, videti u konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2009. god., koji RTB Bor mora prijaviti APR.

VD Direktora je slagao da je u 2009. god. RTB Bor proizveo 21.000 t Cu katoda iz sopstvenih sirovina. Takođe je slagao da je povećana proizvodnja bakra za 22 % u odnosu na 2008. god. i da su sniženi troškovi proizvodnje za 30 %. Stvarne cifre su da je u 2009. god. proizvedeno 17.137 t katodnog bakra, 588 t manje ili 96,68 % u odnosu na 2008. god, a troškovi proizvodnje su povećani za 3,5 % u odnosu na ostvarene u 2008. god.

U svakom slučaju, proizvodnja bakra od u 2009. god od 17.137 t, kako je pokazala ova analiza, i ostvareni troškovi proizvodnje od 8.403 USD/t daleko su iznad planiranih i prosečno ostvarene cene bakra na tržištu (4.960 USD/t). Na konferenciji za štampu dana 26.novembra 2008. god. VD gen.dir. RTB Bor. je pričajući o planu za 2009. god., izjavio da se „ …selektivnim otkopavanjem rude (one sa manje jalovine) koja donosi veći prihod, smanjivanjem troškova prema svetskim uzorima, preraspodelom radnika, novim menadžmentom, stručnim a i naučnim pristupom problemima, … već u januaru (2009. god.) očekuje proizvodna cena tone borskog bakra ispod 4.000 dolara“. Ogroman debalans između najavljenih i ostvarenih rezultata proizvodnje rezultirao je izuzetno visokim nivoom gubitaka u 2009. god. od prijavljenih 45.000.000 USD, odnosno realnih 59.000.000 USD. Ako se još uzme u obzir i činjenica da je u 2009. god. US dolar izgubio oko 20 % svoje vrednosti u odnosu na €, to znači da je u evrima prihod u 2009. god za tih 20 % bio dodatno niži nego u 2008. god! To eksplicitno govori da je Blagoje Spaskovski, kao VD Generalnog direktora RTB Bor dramatično poremetio stabilnost poslovanja RTB Bor sa tendencijom daljeg, vrlo brzog urušavanja.

Sasvim je očigledno da između podataka iznetih na konferenciji za štampu i zvanično objavljenih postoji velika razlika, kao što je sasvim očigledno da takođe postoji velika razlika između zvanično objavljenih i realnih podataka, datih u ovoj analizi.

Konačne cifre će se utvrditi kada Upravnom odboru RTB Bor i APR bude dostavljen konsolidovani finansijski izveštaj za 2009. god. Realna su očekivanja da će taj izveštaj biti mnogo gori od onoga što je nagovešteno na sednici UO RTB Bor, odnosno u skladu sa ovom analizom – na nivou 59 miliona USD, a to će pokazati da su realni rezultati poslovanja RTB Bor u 2009. god. najgori u njegovoj skorijoj istoriji.

Zaključak: Ovako i ovoliko nikada ni jedan direktor nije lagao u dosadašnjem postojanju
RTB Bor. To ukazuje da je psihološki profil Blagoja Spaskovskog ozbiljno poremećen. Njegovi stručni i ljudski kapaciteti ni izbliza ne mogu zadovoljiti potrebe RTB Bor. Bolesno prenaglašena potreba za iskazivanjem uspeha po svaku cenu, naročito tamo gde ga realno nema, dovodi do ozbiljne ugroženosti dalji opstanak RTB Bor i diskvalifikuje ga kao čoveka kome treba verovati.

KOMENTAR PLANA PROIZVODNJE RTB BOR ZA 2010. GOD.

Na konferenciji za štampu VD Generalnog direktora RTB Bor održanoj 25.12.2009. god. objavljeno je da će u 2010. god. RTB Bor proizvesti 33 miliona tona iskopina, od čega 11 miliona tona rude i iz toga 26.000 t bakra, 485 kg. zlata i 2.610 kg. srebra.

U planu je računato sa cenom koštanja proizvodnje tone katodnog bakra od 6.300 USD/t, prosečnom cenom katodnog bakra na tržištu od 5.800 USD/t i u tom slučaju se navodi planirani gubitak u 2010. god. od 13.000.000 USD. Međutim, polazeći od činjenice da su ostvareni troškovi proizvodnje u RTB Bor u 2009. god izneli 8.403 USD/t i da se u 2010. god. zbog enormnog dizanja planiranog obima raskrivke mora zaključiti da se oni ne mogu smanjiti, već jedva održati na istom nivou. Takođe se u ovoj analizi predviđa da će se umesto planiranog obima proizvodnje ostvariti maksimalno 75 %, odnosno 19.500 t katodnog bakra. Sa takvim parametrima se dobija realno očekivani godišnji prihod od bakra u iznosu od:

19.500 t x 5.800 USD/t = 113.100.000 USD

Računajući i prihod od plemenitih metala godišnji bruto prihod RTB Bor u ovom slučaju bi iznosio:

113.100.000 USD + 14.000.000 USD = 127.100.000 USD

U tom slučaju troškovi poslovanja bi iznosili:

19.500 t x 8.403 USD/t = 163.858.500 USD

A gubitak bi iznosio:

163.858.500 USD – 127.100.000 USD = 36.758500 USD

To je za 23.758.500 USD više od gubitka koji je planiran za 2010. god.

Ako se pretpostavi, što apsolutno nije realno, da se ostvari 100 % planirane proizvodnje bakra, onda bi prihod od bakra iznosio:

26.000 t x 5.800 USD/t = 150.800.000 USD

Računajući i prihod od plemenitih metala godišnji bruto prihod RTB Bor u ovom slučaju bi iznosio:

150.800.000 USD + 17.000.000 USD = 167.800.000 USD

Troškovi proizvodnje bi u tom slučaju iznosili:

26.000 t x 8.403 USD/t = 218.478.000 USD

Gubitak bi u tom slučaju iznosio:

218.478.000 USD – 167.800.000 USD = 50.678.000 USD

Ovo je još jedan dokaz da se strategijom naglog (i nerealnog) povećanja proizvodnje u uslovima poslovanja sa gubitkom, koju proklamuje VD direktora RTB Bor Blagoje Spaskovski, stvara sve veća dubioza u poslovanju RTB Bor. Što se više proizvodi, gubici su sve veći.

Zaključci: 1. Uvažavajući prognozu datu u planu poslovanja RTB Bor za 2010. god., koja se slaže sa prognozama svetskih analitičara da će prosečna cena bakra u 2010. god. biti na nivou od oko 5.800 USD/t, a polazeći od ostvarene cene koštanja u 2009. god. od 8.403 USD/t i pod pretpostavkom da će se ostvariti nivo proizvodnje od 75 % u odnosu na planiranu, što se sve zajedno u ovoj analizi smatra vrlo realnim, gubitak RTB Bor bi u 2010. god. bio na nivou od oko 37 miliona USD.
2. Dalje dizanje proizvodnje bi samo povećavalo gubitke, te pod pretpostavkom da se ostvari planirani obim proizvodnje katodnog bakra od 26.000 t gubitak bi se povećao na 51 milion USD.
3. U uslovima poslovanja sa gubitkom, koji su za RTB Bor u 2010. god. apsolutno neizbežni (jedino se mogu izbeći ako cena bakra preko cele godine bude na nivou iznad 8.500 USD/t, što nije realno), neophodno je smanjivati proizvodnju uz rigorozne mere štednje, sve dok se ne stvore uslovi za rentabilno i profitabilno poslovanje. RTB Bor je krenuo dijametralno suprotnim pravcem, putem naglog (i nerealnog) dizanja proizvodnje uz enormno povećanje raskrivke, odnosno enormnom povećanju već ionako previsokih troškova, što će dovesti do njegovog ekonomskog sloma, a ni Državi neće doneti ničeg dobrog.
4. U takvim uslovima poslovanja ni jedna banka u svetu RTB Bor neće odobriti kredite ni za novu topionicu ni za kupovinu opreme. Sredstva za takve investicije, u takvim uslovima, mogu se obezbediti samo iz Fonda za razvoj (iz koga se već finansira kupovina opreme u iznosu od 2,5 milijarde dinara) i iz sredstava NIP-a, odnosno opterećivanjem budžetskih obveznika Srbije, kao i u prljavim kombinacijama sa „investitorima“ ili poslovnim partnerima koji će tendenciozno zaduživati RTB Bor kako bi ga svesno doveli u položaj dužnika koji ne može vratiti dug i da se taj dug, u međuvremenu značajno multiplikovan, u postupku stečaja konvertuje u kapital a zatim u vlasništvo ( na taj način je jagodinska firma „Trend Company“ konverzijom duga u kapital postala vlasnik 98 % akcija rudnika „Grot“ u Vranju, a u slučaju RTB Bor, isto takvo zaduživanje, u dugom vremenskom periodu se vrši sa firmom „Grand Inženjering“, a u skorije vreme sa firmom „Farmakom MB“).
5. Strategija povećanja proizvodnje i nerazumno intenzivnog obima investiranja u uslovima poslovanja sa gubitkom je diletantska, apsolutno pogrešna i nažalost, neostvariva. To će RTB Bor dovesti do propasti, a Država Srbija će u narednim godinama nepotrebno potrošiti stotine miliona USD u beskorisnom i beznadežnom naporu za realizaciju i očuvanje takve strategije.

O autoru

Zoran Stanković

3 komentara

  • Kada bi se ovaj i ovakav izvestaj,mislim matematicki,ekonomski,strucni ,(bez uvreda i pogrda) poslao premijeru Cvetkovicu,dali bi ga doticni procitao i dali bi bilo neke reakcije,makar „ajde da preispitamo to sve“. trebalo bi…..valjda…bem li ga

  • u susret poseti Predsednika

    Sosa docekuje Predsednika u najboljem raspolozenju, zavrsni racuni svih njegovih privatnih preduzeca pozitivni…ocekuje jos bolje sestomesecne, kupio nov auto o trosku radnika – najnoviji audi od 120.000 evra, stari popravio za 30.000 evra (blago auto kuci sa kojom saradjuje). Proizvodnja nikad bolja…na najboljem je putu da dostigne rezultate iz 1904′. Pevacka karijera sve bolja, doduse zasad je naucio samo jednu pesmu koju najradije peva pred borskom policijom „Ne moze mi niko nista“. Ma sija covek…u tako lepom raspolozenju naredio je da se pred posetu predsednika pogon Jama „dovede u red“, pa tako u skladu sa najnovijim proizvodnim tehnologijama treba u pogonu Jama uraditi sledece: ukloniti nekoliko hiljada kubnih metara djubreta koje se tamo nakupilo jos dok je on bio direktor RBN-a, kamion parkiran na kapiji, koji su tu ostavili nemci – da se ofarba u predsednikovu omiljenu boju – zutu (popravka istog se ostavlja za neke buduce generacije), da se ofarbaju jelke i breze u belo! Hteo je u zuto ali je u poslednji trenutak promenio misljenje. Trava samo da se osisa – nije potrebno farbanje jer je bilo dovoljno kise. Klozeti u radnickom kupatilu samo da se operu – trenutno je preveliki izdatak osposobljavanje vodo-kotlica i cesmi, mogu radnici da se peru i kod kuce. Sva neispravna mehanizacija i radnici u podrpanim odelima da se sakriju u neki budzak.
    To su preduzete mere za oporavak proizvodnje, a cucemo koje ce saopstiti predsedniku.

  • Kada će u Srbiji početi da živi samo jedna jedina i prava istina. Hoćemo li doživeti da u eri najsavremenijih instrumentarija napravimo takve softwere koji će odmah i na izvoru sprečiti sve one koji puporno i bezprimerno pokušavaju da lažu i zamajavaju građane Srbije. Zamene teza, proturanje smišljenih laži dovelo je Srbiju i njene građane do beznađa, prosjačkog štapa i gubljenja poverenja u sve istinske vrednosti sa kojima se uređene civilizacije ponose. Da li imamo snage, energije, znanja i volje da učinimo napor da nam svima bude bolje. Da li je to toliko teško i neizvodljivo staviti lopove, lažove i sve one nečasne spodobe na pravo mesto koje reciklira opasni otpad društva. Ubeđen sam da imamo i znanja i snage i volje da nam svima što pre krene na bolje. Građanski blok je na putu da to i dokaže. Nadam se da niske strasti, lični sitno sopstvenički interesi neće sprečiti ovo moje iskreno verovanje i ubeđenje.

Napiši komentar

/* ]]> */